Nadbytečnost zaměstnance a rozlišení mezi okamžikem přijetí organizační změny, její účinností a dosažením jejího cíle

Výpověď zaměstnanci pro nadbytečnost je možné dát jen na základě přijetí organizační změny, která takovou nadbytečnost vyvolá. Časová následnost musí být podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3680/2020 ze dne 14. 9. 2021 taková, že výpovědní doba uplyne nejdříve jeden pracovní den před účinností přijaté organizační změny. Okamžik, ke kterému začne činnost zaměstnance provádět najatý subdodavatel, je nerozhodný. Tato okolnost ale může být důležitá pro posouzení skutečného záměru provést organizační změnu, protože jen skutečný záměr může být podkladem pro výpověď (ovšem bez ohledu na to, jestli byla změna účinná). ODKAZ NA JUDIKÁT