Každý z nájemců je oprávněn domáhat se samostatně přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu

Nejvyšší soud v rozsudku č.j. 26 Cdo 1502/2021-173 ze dne 17.8.2021 dospěl k závěru, že každý ze společných nájemců, jež nejsou manžely, je oprávněn domáhat se samostatně přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu (§ 2290 o. z.) bez ohledu na procesní aktivitu dalších společných nájemců; další společní nájemci pak nemusejí být účastníky řízení o žalobě podle § 2290 o. z. ani na žalované straně a je v této souvislosti nerozhodné, že výpověď byla dána společně oběma (všem) společným nájemcům. ODKAZ NA JUDIKÁT